Prelucrarea datelor cu caracter personal

BCR Banca pentru Locuințe S.A. ("BpL") acordă o atenție deosebită protecției datelor cu caracter personal, asigurând prelucrarea acestora cu respectarea prevederilor Regulamentului General privind Protecția Datelor nr. 679/2016. Pentru detalii privind activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal, vă rugăm să accesați Politica de Confidențialitate a BpL, disponibilă la următorul link "Politica privind confidențialitatea" și Politica privind utilizarea fișierelor de tip cookie, disponibilă la următorul link "Informații referitoare la cookie". De asemenea, informațiile privind activitățile de prelucrare desfășurate de BpL vă sunt accesibile și prin intermediul canalelor de comunicare aparținând de Banca Comercială Română S.A. ("BCR"), respectiv prin afișarea acestora în unitățile BCR, în format fizic/ electonic sau pe ecranul ATM-ului / MFM-ului utilizat de către dumneavoatra in cazul efectuării diverselor operațiuni.

 

În vederea obținerii acordului/dezacordului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, de către BCR Banca pentru Locuințe, de la clienții săi, în scopurile menționate mai jos vă rugăm să parcurgeți următorii pași:

1.     Accesati formularul „Acord pentru prelucrarea datelor personale”

2.     La Cap A, punctul c) 1, 2 si 3 exprimati-va acordul/dezacordul pentru prelucrarea datelor personale alegand una din optiunile prezentate DA sau NU, pentru fiecare din cele 3 tipuri de prelucrari mentionate

3.     Completati formularul integral, optiuni + campuri obligatorii

4.    Depuneti formularul completat in orice unitate BCR sau sediu BCR Banca pentru Locuinte, trimiteti-l pe e-mail la adresa informare@bcrlocuinte.ro  sau prin posta la adresa BCR Banca pentru Locuinte: Calea Victoriei nr 15, parter Turn, sector 3, 030023, Bucuresti

A.     SCOPURILE PENTRU CARE SE PRELUCREAZĂ DATELE CU CARACTER PERSONAL

a)     În vederea îndeplinirii obligațiilor legale care îi incumbă,  BCR Banca pentru Locuințe prelucrează date pentru următoarele scopuri:

Prevenirea fraudelor și garantarea secretului bancar prin analizarea/verificarea autenticității actului de identitate prezentat, executarea și îmbunătățirea serviciilor bancare oferite prin preluarea în aplicațiile informatice ale BCR Banca pentru Locuințe a datelor din actul de identitate, conform cerințelor legale aplicabile; cunoașterea clientelei, prevenirii spălării banilor și combaterii finanțării terorismului, raportarea tranzacțiilor, administrării conflictelor de interes, gestionarea controalelor din partea autorităților; îndeplinirea obligațiilor de supraveghere bancară efectuată asupra BCR Banca pentru Locuințe și grupului Erste și de raportare către grupul Erste sau autoritățile de supraveghere, respectarea cerințelor prudențiale naționale și europene aplicabile instituțiilor de credit; gestionarea riscului de creditare si managementul riscului prin crearea de profile; evaluarea eligibilității în vederea furnizării unor produse și servicii bancare standard sau personalizate (inclusiv în etapa de acordare / aprobare) prin crearea unui profil care ia în considerare indicatori precum evaluarea solvabilităţii, a riscului de creditare, determinarea gradului de îndatorare;gestiune administrativ financiară; păstrarea/depozitarea (premergătoare arhivării) și arhivarea documentelor; audit intern; asigurarea securității în incintele BCR Banca pentru Locuințe; implementarea măsurilor de securitate a datelor cu caracter personal (inclusiv prin realizarea de copii de siguranță). Pentru îndeplinirea scopurilor mai sus-menționate, BCR Banca pentru Locuințe se va baza, în măsura în care este necesar, și pe interesul său legitim în desfășurarea obiectului său de activitate.

b)     îndeplinirea intereselor legitime ale BCR Banca pentru Locuințe, în contextul desfășurării obiectului de activitate, pentru următoarele scopuri:

Implementarea unor mijloace ce permit oricărei persoane să semnaleze neconcordantele sesizate în legătură cu serviciile bancare oferite de BCR Banca pentru Locuințe; îmbunătățirea serviciilor bancare furnizate prin optimizarea fluxurilor, politicilor și procedurilor interne proiectarea, dezvoltarea, testarea și utilizarea sistemelor informatice existente sau noi și a serviciilor IT (inclusiv stocarea bazelor de date în țară sau în străinătate); marketing simplu, efectuarea de sondaje cu privire la serviciile bancare, activitatea BCR Banca pentru Locuințe, a membrilor Grupului BCR și Erste și a partenerilor contractuali, evaluarea eligibilității în vederea furnizării unor produse și servicii bancare standard sau personalizate, gestionarea reclamațiilor primite privind serviciile bancare.

c)     în baza consimțământului furnizat de dumneavoastră, pentru următoarele scopuri:

1.      Prelucrarea codului numeric personal, inclusiv transferul acestei categorii de date, în state din cadrul UE/SEEîn măsura în care consimțământul este necesar conform cerințelor legale. Această activitate de prelucrare este necesară pentru îndeplinirea obligațiilor ce revin BCR Banca pentru Locuințe pentru prestarea serviciilor bancare și asigurarea identificării unice a persoanei în sistemele BCR Banca pentru Locuințe, pentru garantarea secretului bancar.

2.      Marketing direct, publicitate prin intermedierea/ promovarea celor mai potrivite produse și servicii BCR Banca pentru Locuințe, ale grupului BCR, ale partenerilor și ale grupului Erste, inclusiv transmiterea de către BCR Banca pentru Locuințe a unor comunicări comerciale în acest scop.

3.      Analizarea preferințelor, solvabilității, riscului de creditare și altor detalii ce țin de persoana dumneavoastră în vederea generării de oferte personalizate de servicii și bunuri, inclusiv prin consultarea datelor de tranzacționare și a bazelor de date ale Centralei Riscului de Credit (CRC), Biroului de Credit, ANAF precum și a oricăror baze de date puse la dispoziție de entități publice în condițiile legii, în măsura în care consimțământul este cerut de lege.

Consimțământul exprimat cu privire la activitățile de prelucrare listate sub litera c) poate fi retras în orice moment, fără a afecta legalitatea activităților de prelucrare efectuate înaintea retragerii.

d)     După ce deveniți Client al BCR Banca pentru Locuințe sau în vederea gestionării solicitării de a deveni Client BCR Banca pentru Locuințe, datele vor fi prelucrate în vederea încheierii și executării contractului dintre Client și BCR Banca pentru Locuințe, pentru următoarele scopuri:

Derularea oricăror raporturi juridice între BCR Banca pentru Locuințe și Client, în vederea furnizării serviciilor financiar – bancare,; gestionarea relației cu Clientul, transmiterea datelor la Biroul de Credit pe parcursul gestionării relației de creditare; executarea în bune condiții a tranzacțiilor bancare, dezvoltarea/optimizarea serviciilor bancare; monitorizarea tuturor obligațiilor asumate de Client, gestionarea calității datelor, incluzând transmiterea și/sau transferul de informații necesare în determinarea capacității de plată și a comportamentului de plată; colectarea de debite/recuperare creanțe (precum și activități premergătoare acestora, inclusiv activități de analiză și de transmitere a datelor negative la Biroul de Credit); constatarea, exercitarea sau apărarea unor drepturi ale BCR Banca pentru Locuințe în instanță, efectuarea sau procesarea operațiunilor de plăți prin sistemul SWIFT, inclusiv, daca este cazul, transferul datelor cu caracter personal către SUA de către SWIFT.

B.     CATEGORIILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL CARE SUNT PRELUCRATE DE CĂTRE BCR BANCA PENTRU LOCUINȚE

În vederea îndeplinirii scopurilor de prelucrare menționate mai sus, BCR Banca pentru Locuințe prelucrează datele pe care ni le furnizați în mod direct, precum și date pe care le generăm pe baza acestora, respectiv: cod identificare client, date de tranzacționare, informații ce rezultă din neconformitățile semnalate de către orice persoană.

În anumite situații, în vederea îndeplinirii scopurilor de prelucrare, BCR Banca pentru Locuințe poate să prelucreze date cu caracter personal aparținând membrilor dvs. de familie și/sau a persoanelor împuternicite de către dvs. Având în vedere că, din punct de vedere practic, BCR Banca pentru Locuințe nu are cum să asigure în mod direct informarea acestor categorii de persoane, este responsabilitatea dvs. să informați persoanele în cauză cu privire la prelucrarea datelor lor cu caracter personal și să obțineți acordul acestora privind prelucrarea datelor, în măsura în care este necesar în vederea îndeplinirii condițiilor prevăzute de lege.

Refuzul de a furniza datele cu caracter personal poate determina imposibilitatea furnizării serviciilor bancare și/sau a îndeplinirii celorlalte scopuri de prelucrare de către BCR Banca pentru Locuințe.

C.     CATEGORII DE DESTINATARI CĂTRE CARE POT FI DEZVĂLUITE DATELE CU CARACTER PERSONAL

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, BCR Banca pentru Locuințe poate să dezvăluie o parte sau toate categoriile de date cu caracter personal către următoarele categorii de destinatari: dvs. sau reprezentanților legali, partenerilor contractuali ai BCR Banca pentru Locuințe, împuterniciților BCR Banca pentru Locuințe, entităților din Grupul BCR și Erste, instituțiilor/autorităților publice din România sau străinătate, organizațiilor internaționale, furnizorilor de servicii și bunuri, societăților bancare, birourilor de credit, societăților de asigurare și reasigurare.

D.     DURATA PRELUCRĂRII. DESTINAȚIA ULTERIOARĂ A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În vederea realizării scopurilor de prelucrare menționate, BCR Banca pentru Locuințe va prelucra datele cu caracter personal pe durata îndeplinirii serviciilor bancare, precum și ulterior în vederea conformării cu obligațiile legale aplicabile, inclusiv dispozițiile referitoare la arhivare. Este posibil ca, în urma îndeplinirii termenelor legale de arhivare, BCR Banca pentru Locuințe să dispună anonimizarea datelor, lipsindu-le astfel de caracterul personal și să continue prelucrarea datelor anonime pentru scopuri statistice.

E.     TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN STRĂINĂTATE

În prezent, în vederea îndeplinirii scopurilor mai sus-menționate este posibil ca BCR Banca pentru Locuințe să transfere anumite categorii de date cu caracter personal în afara României, în state din cadrul UE/ SEE: Austria, cât și în afara UE/SEE către Statele Unite ale Americii. Pentru transferurile în afara UE/SEE, BCR Banca pentru Locuințe își va întemeia transferul datelor cu caracter personal pe baza clauzelor contractuale standard adoptate la nivelul Comisiei Europene sau alte garanții recunoscute de lege.

Este posibil ca în derularea activităților sale, statele de transfer mai sus-menționate să se modifice. Puteți obține o listă actualizată cu statele unde se transferă datele cu caracter personal pe site-ul www.bcrlocuinte.ro

F.     DREPTURILE DE CARE BENEFICIAȚI ÎN CONTEXTUL PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Dvs., membrii de familie, precum și persoanele împuternicite, beneficiați, în condițiile prevăzute de legislația în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal, de următoarele drepturi: dreptul la informare; dreptul de acces la date; dreptul la rectificare; dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege; dreptul la restricționarea prelucrării (începând din 25 mai 2018); dreptul la portabilitatea datelor (începând din 25 mai 2018); dreptul la opoziție; dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate; și dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, BCR Banca pentru Locuințe să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice.

Pentru mai multe detalii cu privire la activitățile de prelucrare efectuate de către BCR Banca pentru Locuințe, precum și cu privire la drepturile de care beneficiați în acest context, vă rugăm să vă adresați printr-o cerere (în format material/electronic prin e-mail) către dpo@bcrlocuinte.ro