Politica privind confidențialitatea

Politica privind confidențialitatea

Acest website („site-ul”) este operat de către BCR Banca pentru Locuințe  S.A. („BCR Banca pentru Locuințe”, „BCR BpL”). BCR Banca pentru Locuințe poate fi referit în această politică drept „noi”, „nouă” sau „al nostru/ă”.

Obiectul acestei Politici privind confidențialitatea

Prezenta Politică privind confidențialitatea are rolul de a vă informa cu privire la:

(i) activitățile de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal, în calitate de vizitator al site-ului;

(ii) prelucrările datelor cu caracter personal derulate de BCR Banca pentru Locuințe în vederea desfășurării activităților sale conform celor descrise mai jos.

Politica noastră privind confidențialitatea poate fi modificată iar BCR Banca pentru Locuințe va publica pe această pagină o versiune actualizată a politicii și va semnala printr-un mesaj pop-up faptul că politica a fost modificată. Prin consultarea frecventă a acestui site puteți să vă asigurați că aveți cunoștință permanent despre activitățile de prelucrare întreprinse de către BCR Banca pentru Locuințe.

Website-ul BCR Banca pentru Locuințe poate include link-uri către alte website-uri care sunt gestionate de alte entități/persoane juridice care nu au legătură cu BCR Banca pentru Locuințe și cu privire la care BCR Banca pentru Locuințe nu poartă nicio responsabilitate. De asemenea, putem oferi link-uri către alte website-uri operate de companiile afiliate BCR Banca pentru Locuințe, care aplică politici separate în privința confidențialității. Dacă accesați aceste website-uri prin intermediul site-ului nostru, ar trebui să consultați politicile de confidențialitate ale acestor site-uri pentru a putea înțelege în ce mod colectează, utilizează și comunică informațiile dumneavoastră.

BCR Banca pentru Locuințe și confidențialitatea datelor

BCR Banca pentru Locuințe prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului General privind Protecția Datelor nr. 679/2016. În funcție de activitatea desfășurată, BCR Banca pentru Locuințe prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, în calitate de persoană vizată, în următoarele condiții:

 • pentru prelucrările derivate din calitatea dumneavoastră de vizitator al site-ului, vă rugăm să consultați secțiunea privind utilizarea modulelor de tip cookie-uri disponibilă aici.
 • În măsura în care sunteți în categoria angajaților (inclusiv candidat, angajat temporar, membru de familie al unui angajat etc.), BCR Banca pentru Locuințe va prelucra datele dumneavoastră conform următoarelor scopuri și temeiuri (reflectate în secțiunile de mai jos): A(f)(g)(h)(i)(j)(k)(l); B(h); C(a)(g)(f).
 •  în măsura în care sunteți beneficiar al produselor și/sau serviciilor prestate de BCR Banca pentru Locuințe (beneficiari reali, clienți și potențiali clienți persoane fizice, reprezentanți ai clienților etc.) BCR Banca pentru Locuințe va prelucra datele dumneavoastră conform următoarelor scopuri și temeiuri (reflectate în secțiunile de mai jos): A(a)(b)(c)(d)(e)(f)(g)(h)(i)(j)(k)(l); B(a)(c);(d)(e)(g); C(a)(b)(c)(d)(e)(f)(h)(i); D.
 • în măsura în care sunteți partener contractual al BCR Banca pentru Locuințe (inclusiv reprezentant al partenerului, evaluator, agent, prestator de servicii, locatar, participant la evenimentele organizate de BCR Banca pentru Locuințe): A(b)(c);(f)(g)(h)(i)(j)(k)(l); B(a)(c)(g)
 • în măsura în care sunteți un terț fără a avea o legătura cu BCR Banca pentru Locuințe există posibilitatea ca BCR Banca pentru Locuințe să prelucreze datele dumneavoastră conform secțiunii A(i) - imaginea dumneavoastră fiind prelucrată daca vizitați unul dintre sediile BCR Banca pentru Locuințe și respectiv A(l) - în măsura în care BCR Banca pentru Locuințe primește anumite documente și/sau solicitări din partea acestor entități, sau în alte scenarii subsumate domeniului financiar-bancar, BCR are acces la datele dumneavoastră de identificare precum și la alte informații, după caz.

În acest context, persoanele vizate vor fi următoarele :

 • membrii de familie ai angajaților și clienților
 • reprezentanți legali ai clienților persoane juridice
 • împuterniciți pe cont/ utilizatori ai clienților persoanelor juridice și/sau ai clienților persoane fizice
 • beneficiari reali ai clienților persoane juridice
 • asociați sau acționari direcți sau indirecți ai clienților persoane juridice
 • persoane fizice implicate în activitatea clienților persoane juridice
 • reprezentanți legali ai partenerilor contractuali persoane juridice
 • persoane fizice implicate în activitatea partenerilor contractuali persoane juridice ai BCR BpL
 • persoane împuternicite de către clienți
 • candidați pentru pozițiile vacante în cadrul BCR BpL
 • prestatori de servicii persoane fizice
 • terți garanți persoane fizice
 • evaluatori externi ai garanțiilor prezentate de clienții BCR BpL
 • persoane fizice, non-clienți BCR, care sunt beneficiarii unor plați
 • proprietari persoane fizice și/sau reprezentanții legali ai proprietarilor persoane juridice a bunurilor cumpărate și/ sau închiriate de către BCR BpL
 • agenți de asigurări persoane fizice
 • brokeri persoane fizice
 • vizitatori din sediile BCR

Informațiile pe care le prelucrăm

BCR Banca pentru Locuințe prelucrează datele cu caracter personal pe care dumneavoastră le furnizați în mod direct, precum și date care sunt generate pe baza acestora, precum codul de identificare client, date de tranzacționare, informații ce rezultă din neconformitățile semnalate de orice persoană. Putem colecta date cu caracter personal privitoare la dumneavoastră în momentul în care utilizați site-ul nostru precum și în derularea relațiilor contractuale încheiate și prestării serviciilor de către BCR Banca pentru Locuințe.

În măsura în care sunteți beneficiar al produselor și/sau serviciilor prestate de BCR BpL, vă informam, că datele cu caracter personal vor fi folosite pentru administrarea produselor/serviciilor dumneavoastră, refuzul de a furniza datele cu caracter personal poate determina imposibilitatea furnizării serviciilor bancare și/sau îndeplinirii celorlalte scopuri de prelucrare de către BCR Banca pentru Locuințe. De asemenea, BCR BpL va prelucra datele cu caracter personal pe durata desfășurării relațiilor contractuale, precum si ulterior, în aplicarea prevederilor legale și în îndeplinirea obligațiilor impuse prin deciziile autorităților competente.

Cum utilizăm și comunicăm informațiile dumneavoastră:

BCR Banca pentru Locuințe prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

A: În vederea îndeplinirii obligațiilor legale, pentru următoarele scopuri:

a) prevenirea fraudelor prin analizarea/verificarea autenticităţii actului de identitate prezentat de dumneavoastră, pentru executarea şi îmbunătăţirea serviciilor bancare oferite dumneavoastră, prin preluarea în sistemul informatic de evidenţă al BCR Banca pentru Locuințe, a datelor conţinute în actul de identitate, conform cerințelor legale aplicabile în materie;

b) conformarea cu normele legale aplicabile în domeniul bancar în vederea respectării cerințelor de cunoaștere a clientelei, prevenirii activităților de spălare a banilor și combaterii finanțării terorismului, raportării zilnice a tranzacțiilor conform legislației aplicabile, administrării conflictelor de interes, gestionării controalelor din partea autorităților în ceea ce privește relația cu clienții;

c) pentru îndeplinirea tuturor obligaţiilor BCR Banca pentru Locuințe legate de supravegherea bancară şi de raportare către grupul Erste sau autorităţile de supraveghere;

d) managementul riscului de creditare, al riscului strategic, prin realizarea unui profil al dumneavoastră;

e) evaluarea eligibilităţii în vederea acordării unor produse şi servicii bancare standard sau personalizate (inclusiv etapa acordării/aprobării), prin realizarea unui profil luând în considerare indicatori în evaluarea solvabilităţii, a riscului de creditare, determinarea gradului de îndatorare;

f) gestiune administrativ – financiară;

g) păstrarea/depozitarea (premergătoare arhivării) si arhivarea potrivit prevederilor legale ale documentaţiei contractuale (inclusiv asigurarea operaţiunilor conexe acestor activităţi) și/sau ale alor documente ce conțin date cu caracter personal;

h) audit intern;

i) asigurarea securității în incintele BCR Banca pentru Locuințe;

j) îndeplinirea tuturor obligațiilor BCR BpL legate de supravegherea bancară efectuată asupra BCR BpL și de raportare către autoritățile de supraveghere; respectarea cerinţelor prudenţiale naţionale şi europene aplicabile instituţiilor de credit;

k) gestionarea calității datelor;

l) gestionarea relațiilor cu autoritățile publice sau cu alte persoane care prestează un serviciu public (executori judecătorești, notari etc.)

m) implementarea măsurilor tehnice să asigure securitatea datelor cu caracter personal (inclusiv prin realizarea de copii de siguranță)

n) managementul lichidităților, optimizării bilanțului și stabilirii prețurilor de transfer; managementul portofoliului;

Pentru îndeplinirea acestor scopuri, BCR Banca pentru Locuințe se va baza în măsura în care este necesar, și pe interesul său legitim în desfășurarea obiectului de activitate.

B. În vederea încheierii și executării contractelor, pentru următoarele scopuri:

a) derularea oricăror raporturi juridice rezultate din contractele încheiate între BCR Banca pentru Locuințe şi dumneavoastră sau societatea pe care o reprezentați;

b) colectarea de debite/recuperare creanţe (precum şi activităţi premergătoare acestora, inclusiv activităţi de due diligence);

c) monitorizarea adecvată a tuturor obligaţiilor asumate de partenerii contractuali ai BCR Banca pentru Locuințe (persoane fizice) și/sau de clienți faţă de oricare dintre entităţile din Grupul BCR;

d) gestionarea calității datelor incluzând transmiterea şi/sau transferul de informaţii necesare în determinarea capacităţii de plată şi a comportamentului de plată;

e) efectuarea sau procesarea operațiunilor de plăți prin sistemul SWIFT, în măsura în care clienții solicită folosirea acestui sistem;

f) încheierea si executarea contractelor de muncă;

g) gestionarea relației cu clientul, transmiterea datelor la Biroul de Credit pe parcursul gestionării relației de creditare.

C. În vederea îndeplinirii intereselor legitime ale BCR Banca pentru Locuințe în contextul desfășurării obiectului său de activitate, pentru următoarele scopuri:

a) implementarea unei linii interne de raportare a neconformităților sesizate de către orice persoane în legătură cu serviciile financiar – bancare oferite;

b) îmbunătățirea serviciilor bancare furnizate prin îmbunătățirea fluxurilor, politicilor și procedurilor interne;

c) scopuri de marketing simplu, PR și comunicare, efectuarea de sondaje cu privire la serviciile bancare, activitatea BCR Banca pentru Locuințe, a membrilor Grupului BCR şi a terţilor parteneri contractuali, precum și pentru adresarea unor oferte speciale clienților BpL constând în produse și servicii BCR Banca pentru Locuințe, ale grupului BCR, ale partenerilor și ale grupului Erste, inclusiv transmiterea de către BCR Banca pentru Locuințe a unor comunicări comerciale în acest scop;

d) gestionarea reclamațiilor primite din partea dumneavoastră cu privire la serviciile bancare; realizarea unui profil în vederea prezentării celor mai potrivite produse/ servicii;

e) transmiterea datelor la Biroul de Credit și CRC pe parcursul gestionării relației de creditare ce intră în sfera de aplicare a regulilor privind Biroul de Credit; consultarea informaţiilor înregistrate pe numele dumneavoastră în baza de date a Biroului de Credit de către oricare participant la sistemul Biroului de Credit în vederea prestării de servicii financiar-bancare de creditare, la solicitarea dumneavoastră respectiv in vederea ofertării dumneavoastră cu astfel de produse;

f) constatarea, exercitarea sau apărarea unor drepturi ale BCR Banca pentru Locuințe în instanță, precum și constituirea de probe în acest sens;

g) scopuri de recrutare și resurse umane în ceea ce privește candidații și angajații BCR Banca pentru Locuințe; acordarea de beneficii pentru persoanele vizate;

h) derularea proceselor de fuziuni și/sau achiziții la care participă și BCR BpL;

i) proiectarea, dezvoltarea, testarea și utilizarea sistemelor informatice existente sau noi și a serviciilor IT (inclusiv stocarea bazelor de date în țară sau în străinătate)

D. În temeiul acordului dumneavoastră:

Există anumite scopuri de prelucrare, pentru care este necesar, conform legii, ca BCR Banca pentru Locuințe să obțină consimțământul dumneavoastră. BCR Banca pentru Locuințe va obține acest consimțământ prin diverse mijloace, spre exemplu, prin semnarea de către dumneavoastră a unui formular de acord puse la dispoziție de către BCR Banca pentru Locuințe când vizitați o unitate BCR sau BCR Banca pentru Locuințe. Consimțământul astfel furnizat poate fi retras în orice moment iar BCR Banca pentru Locuințe va ține cont de preferințele dumneavoastră. Scopurile pentru care este cel mai probabil ca BCR Banca pentru Locuințe să obțină consimțământul dumneavoastră sunt următoarele: marketing direct, publicitate prin intermedierea/ promovarea celor mai potrivite produse și servicii BCR Banca pentru Locuințe, ale grupului BCR, ale partenerilor și ale grupului Erste, inclusiv transmiterea de către BCR Banca pentru Locuințe a unor comunicări comerciale în acest scop; accesarea datelor pe care le deține Centrala Riscului de Credit (CRC), Biroul de Credit, ANAF precum și orice alte baze de date puse la dispoziție de entități publice în condițiile legii despre dumneavoastră, pentru a vă putea evalua eligibilitatea în vederea ofertării unor produse și servicii standard sau personalizate

Destinatarii datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, BCR Banca pentru Locuințe poate să dezvăluie anumite categorii de date cu caracter personal către următoarele categorii de destinatari: persoana vizată și/sau reprezentanţii săi legali, reprezentanţii BCR Banca pentru Locuințe, entităţile din Grupul BCR, autorităţi judecătoreşti sau alte autorităţi publice de orice tip, organizații internaționale, furnizorii de servicii şi bunuri, societăţi bancare, birouri de credit, organizaţii profesionale, organizații de cercetare a pieței, alți parteneri contractuali și/sau împuterniciți ai BCR Banca pentru Locuințe.

BCR BpL dezvăluie date cu caracter personal către entitățile din Grupul BCR atunci când acestea acționează ca împuterniciți pentru BCR BpL în desfășurarea activităților descrise în această politică, inclusiv în legătură cu derularea relației comerciale cu clienții/beneficiarii produselor și serviciilor BCR BpL sau în legătură cu sau decurgând din respectarea obligațiilor legale sau impuse prin acte sau decizii ale autorităților competente. Cu acești împuterniciți BCR BpL a încheiat contracte specifice și a luat toate măsurile necesare care să asigure respectarea prevederilor legale în materia prelucrării și protecției datelor cu caracter personal.

Transferul datelor cu caracter personal

În prezent, în vederea îndeplinirii scopurilor mai sus-menționate este posibil ca BCR Banca pentru Locuințe să transfere anumite categorii de date cu caracter personal în afara României, în state din cadrul UE/ SEE: Austria, cât și în afara UE/SEE, către Statele Unite ale Americii. Pentru transferurile în afara UE/SEE, BCR Banca pentru Locuințe își va întemeia transferul datelor cu caracter personal pe baza clauzelor contractuale standard adoptate la nivelul Comisiei Europene sau alte garanții recunoscute de lege.

Este posibil ca în derularea activităților sale, statele de transfer mai sus-menționate să se modifice. In acest caz lista de state de transfer menționată mai sus, va fi actualizată.

Durata prelucrării datelor

În vederea realizării scopurilor de prelucrare menționate, BCR Banca pentru Locuințe va prelucra datele cu caracter personal pe durata îndeplinirii serviciilor bancare, precum și ulterior în vederea conformării cu obligațiile legale aplicabile, inclusiv, dar fără limitare la, dispozițiile referitoare la obligația de arhivare. Este posibil ca, în urma îndeplinirii termenelor legale de arhivare, BCR Banca pentru Locuințe să dispună anonimizarea datelor, lipsindu-le astfel de caracterul personal și să continue prelucrarea datelor anonime pentru scopuri statistice.

Utilizarea modulelor de tip cookie-uri

Acest site utilizează cookie-uri. Mai multe detalii privind acest aceste module și modul în care sunt folosite pot fi accesate aici.

Securitatea datelor

BCR Banca pentru Locuințe acordă o importanță sporită datelor dumneavoastră cu caracter personal și înțelege să asigure siguranța acestora pe parcursul activităților de prelucrare. În acest sens, BCR Banca pentru Locuințe implementează măsuri tehnice şi organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător riscurilor asociate tipurilor de date prelucrate si operațiunilor de prelucrare.

Drepturile persoanelor vizate

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către BCR Banca pentru Locuințe, conform celor descrise în prezentul document;
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea BCR Banca pentru Locuințe cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare;
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține rectificarea de către BCR Banca pentru Locuințe a datelor inexacte, precum și completarea datelor incomplete;
 • dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege – însă este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, BCR Banca pentru Locuințe să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;
 • dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către BCR Banca pentru Locuințe către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • dreptul la opoziție - în ceea ce privește activitățile de prelucrare efectuate pentru scopuri de marketing direct, inclusiv activitățile de profilare, dreptul de opoziție se poate exercita în orice moment, prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate;
 • dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Pentru mai multe detalii cu privire la activitățile de prelucrare efectuate de către BCR Banca pentru Locuințe, precum și cu privire la drepturile de care beneficiați în acest context, vă rugăm să vă adresați printr-o cerere (în format material/electronic prin e-mail) către: dpo@bcrlocuinte.ro.

Puteți, de asemenea, contacta oricând responsabilul BCR Banca pentru Locuințe privind protecția datelor la adresa de e-mail: dpo@bcrlocuinte.ro.

În măsura în care aveți sugestii privind prezenta Politică privind Confidențialitatea, vă încurajăm să transmiteți aceste sugestii la: dpo@bcrlocuinte.ro

Versiune actualizată în data de 05.08.2019